MFt -  MFt
Reg. szám:
 
Eladó új építésű és használt ingatlanok (családi ház, ikerház, sorház, társasházi lakás), építési telkek közvetítése Pécel, Maglód, Gyömrő,
Ecser és Budapest XVII. kerület területén.
2234 Maglód Fő u. 8-10. Emelet (MÜV ház) Tel.: 06-20-399-7205, 06-30-743-3637
ALBERT-HÁZ Kft.
A tulajdoni lap
Az adsvételi szerzodésl
Adásvételi szerzodés példa
Lakáseladás utáni SZJA szabályok
Lakásépítési támogatás (használt lakás vásárláshoz)
Lakásépítési támogatás (lakás bővítéshez)
Lakásépítési támogatás (lakás építéshez 3 gyermek után)
Lakásépítési támogatás (lakás építéshez 2 gyermek után)
Lakásépítési támogatás (lakás korszerűsítéshez)
Lakásépítési támogatás (új lakás vásárláshoz 3 gyerek után)
Lakásépítési támogatás (új lakás vásárláshoz 2 gyerek után)
Energetikai tanúsítvány
Az adásvételi szerződés, példa

 

Az adásvételi szerződés, példa

 

Az adásvételi szerződés fogalma

 

Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.

Ebből a törvényi meghatározásból következően az adásvételi szerződés nem más, mint a dolog tulajdonának vételár ellenében történő átruházása.

Az adásvételi szerződés szabályait kell alkalmazni más visszterhes tulajdon átruházás, például vagyoni értékkel bíró jogok (pl. bérleti jog), társasági tagságból eredő jogok (pl. üzletrész) átruházása esetében is.

Az ingatlanok adásvételének érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

 

Az adásvételi szerződés alanyai

 

Az adásvételi szerződés alanyai az eladó és a vevő.

Mind eladói mind vevői pozícióban több személy is részt vehet a szerződésben. Ilyenkor többalanyú szerződésről beszélünk.

Ha több vevő szerepel a szerződésben a dologra vonatkozóan közösen szereznek tulajdonjogot, több eladó pedig a vételárban a tulajdoni hányad arányában részesedik.

 

Példa ingatlan adásvételi szerződés tartalmára:


Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről

név:    

(leánykori név:    

születetési hely és idő:    

anyja neve:    

személyi igazolvány száma:     

lakcíme:    

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

 

másrészről

név:    

(leánykori név:    

születetési hely és idő:    

anyja neve:    

személyi igazolvány száma:    

lakcíme:    

mint vevő (a továbbiakban: Vevő)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

 1. Az Eladó eladja ………tulajdoni lapon, ………helyrajzi számon felvett ‚………‘ megjelölésű, ………négyzetméter alapterületű ingatlant, amely a tulajdoni lap II.1. bejegyzése alapján az eladó kizárólagos tulajdonában áll.
 2. A Vevő megtekintett állapotban megveszi az első pontban megjelölt ingatlant.
 3. Az Eladó az ingatlan per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal. Kijelenti továbbá, hogy az ingatlant semminemű köz- vagy díjtartozás nem terheli, az ingatlan rejtett hibájáról nincs tudomása.
 4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tulajdonát képező ingatlant ……… Ft. azaz - ……… forint - vételár megfizetése ellenében adja el a Vevőnek.
 5. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg a vételárból ………, azaz ……… forintot foglalóként felvett. Felek a foglaló jogi természetével tisztában vannak. A hátralékos vételár törlesztése - részben banki támogatás igénybevételével - akként történik, hogy a Vevő ……… forintot ………napon belül, a fennmaradó ………. forintot pedig legkésőbb ……… év ……… hónap ……… napjáig megfizeti. Amennyiben a Vevő az esedékessé vált törlesztéssel késedelembe esik, tartozása naponként a késedelmes összegnek az esedékesség napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd részével emelkedik. Negyvenöt napot meghaladó késedelem esetén az Eladó jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, ha az addig átvett vételár előleget - kamatok nélkül - a Vevőnek visszafizeti.
 6. Az Eladó kijelenti, hogy a vételár teljes kiegyenlítéséig az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogát fenntartja, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár teljes kiegyenlítésének napján írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevőnek az 1. pontban megjelölt ingatlanra a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. A Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
 7. A Vevő az ingatlan birtokába ………napján lép. Ettől az időponttól kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is.
 8. A szerződő felek magyar állampolgárok, így a szerződés megkötésének velük szemben törvényi akadálya nincsen.
 9. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az adásvételi szerződésben szereplő vételár az illetékhivatalt az illeték kiszabása szempontjából nem köti, és az illeték kiszabása az illetékhivatali értékelés alapján történik. A felek az illeték mértékéről és az eladó az esetleges SZJA fizetési kötelezettségéről tájékoztatást kaptak.
 10. A jelen szerződéssel felmerülő, a Vevő tulajdonjoga megszerzésével összefüggő valamennyi költség és illeték a vevőt terheli.
 11. A szerződő felek a jelen adásvételi szerződés elkészítésére ……… ügyvédnek adtak megbízást. Kijelentik, hogy a szerződés az akaratuknak mindenben megfelel. Az ügyvédi megbízás az ingatlan-nyilvántartási állapot jelen szerződés szerinti rendezésére és az illetékhivatal előtti eljárásra is kiterjed.
 12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
 13. A jelen szerződés öt példányban készült, melyet a szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

 

 

Kelt ………………………………

 

................................................                       ..........................................………..

                         eladó                                                             vevő

 

Tanúk

 

 

……………………………….                        …………………………………

                   1. tanú                                                                 2. tanú

 

 

Készítettem és ellenjegyeztem:

 

 

A szerződés elkészítéséhez minden esetben közjegyzői vagy ügyvédi közreműködés szükséges!